Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Wiadomości z kraju i ze świata
Awatar użytkownika
niedzwiec
Zaangażowany Infranin
Posty: 354
Rejestracja: śr sty 05, 2011 9:06 am
Kontakt:

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: niedzwiec »

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="arek" data-cid="113974" data-time="1397753577">I tu się mylisz .</blockquote> I właśnie reszta Twojej wypowiedzi udowadnia, że się nie mylę. Masz paszport? Fajnie. Pogadałeś z paroma osobami za granicą i nagle stałeś się ambasadorem każdego szarego człowieka? <blockquote class="ipsBlockquote">banki tym róznia sie od kacyków ,że są wpisane w system gospodarczy i gdy przeginaja gina sa ciągane po sądach płacą odszkodowania</blockquote> I komu płacą te odszkodowania? Tym kogo przewalili? Obywatelom? Nie - pieniądze przechodzą w łapy administracji państwowej, gdzie się rozpłyną w niewiadomy sposób, albo szybko wrócą do korpo w postaci ulg, przetargów i kontraktów. Otóż wyobraź sobie, że ja tez w paru krajach w Europie mieszkałem, po prau jeździłem i z paroma osobami rozmawiałem i wnioski wyciągam bardzo proste - poza paroma wyjątkami ludzie powtarzają bzdury zasłyszane w mediach, kościołach i pojazdach komunikacji publicznej. Dlaczego? Bo większość ludzi to idioci, motłoch, który da się zajebiście prosto wykiwać - lemmingi, jak kto woli. Dlatego ja właśnie nie powtarzam banialuk nadawanych przez maszyny propagandowe jednej lub drugiej strony. Każda strona - w obecnej sytuacji - ma sporo brudu za pazurami, ale ja obserwuję to bez zbędnych emocji, żeby więcej rozumieć, jeśli w razie eskalacji znajdę się po złej (w mojej ocenie) stronie konfliktu. Ukraina i Ukraińcy nikogo w tej chwili nie obchodzą. Ta gra idzie o dużo większe stawki, niż los takiego bezużytecznego dla Europy państwa, jak Ukraina. Putin reaguje tylko na posunięcia EU i wcale go za to nie winię.
Ronin
Zaangażowany Infranin
Posty: 349
Rejestracja: pt mar 15, 2013 2:53 pm
Kontakt:

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: Ronin »

EU z rozpędu naruszyła pewien rodzaj status quo, przypuszczam, że za tym stoi USA, które sprawdza jak daleko może się posunąć. Druga sprawa, że taką operację jak teraz przeprowadzana musiała Rosja planować od dawna. I tu powstaje pytanie, czy przypadkiem jedna strona z drugą (mam na myśli USA i Rosja) nie dogadały się wcześniej . Kilka lat temu jeden z głównych ideologów Kremla Aleksander Dugin mówił o tym otwarcie, że jeżeli Ukraina skieruje swój wzrok zbyt mocno w stronę zachodu to dojdzie do jej rozpadu... Może cała ta zadyma to takie mydlenie oczu światowej opinii a tak naprawdę chodzi o to, żeby Ukrainę podzielić.
Awatar użytkownika
Arek 1973
Homo Infranius Alfa
Posty: 2940
Rejestracja: śr paź 29, 2008 6:13 am
Kontakt:

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: Arek 1973 »

Ja wam powiem  że obecna sytuacja wymaga najlepszych dyplomatów jacy istnieją i to z każdej strony czy Ukraina Rosja, USA, UE. Teraz to wielka gra w pokera,jestem ciekawy jak  to  nadal się potoczy.
"Jestem fanem nauki ale nie jej ślepym wyznawcą"
 
<a href="https://www.facebook.com/arek.czaja">ht ... k.czaja</a>
Awatar użytkownika
arek
Homo Infranius Alfa
Posty: 2146
Rejestracja: śr mar 08, 2006 9:55 am
Kontakt:

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: arek »

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/wojna-o-bron/ynlk4  <blockquote class="ipsBlockquote"><div><div>WiadomościPrasaKryzys na Ukrainie</div><div> </div><div>wczoraj 23:43</div><div> Wojna o broń</div></div><div>Ro­sja­nie mają ar­se­na­ły na po­łu­dnio­wym wscho­dzie Ukra­iny. Jeśli tam za­ata­ku­ją, to wła­śnie po to, aby nie stra­cić owych no­wo­cze­snych zbro­jow­ni.</div><div>ObrazekRakieta RS-20 Foto: AFP</div>Oka­zu­je się, że 80 proc. wy­ro­bów sek­to­ra zbro­je­nio­we­go, jaki od cza­sów Związ­ku Ra­dziec­kie­go kwit­nie na Ukra­inie, prze­zna­czo­nych jest dla od­bior­ców ro­syj­skich. Rocz­nie płacą oni za te "wy­strza­ło­we" to­wa­ry pół mi­liar­da do­la­rów.<div><div><div> </div></div></div>Jak pod­kre­śla por­tal agen­cji Ros­bałt, m.​in. woj­ska ra­kie­to­we Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej funk­cjo­nu­ją dzię­ki nad­zo­ro­wi i pra­com re­ge­ne­ra­cyj­nym in­ży­nie­rów i tech­ni­ków z Dnie­pro­pie­trow­ska. Cho­dzi o ra­kie­ty RS-20 o na­zwie "Wo­je­wo­da" (wg kla­sy­fi­ka­cji NATO – "Sza­tan"). Ko­men­ta­tor Wik­tor Ja­du­cha pisze, że "sta­no­wią one 70 proc. wśród na­szych mię­dzy­kon­ty­nen­tal­nych ba­li­stycz­nych ra­kiet ba­zo­wa­nia na­ziem­ne­go i rdzeń tar­czy ato­mo­wej". Do­da­je, że także sys­te­my ste­ro­wa­nia tymi po­ci­ska­mi opra­co­wa­no na Ukra­inie, w char­kow­skiej fa­bry­ce Elek­tro­pri­bor.W są­sied­nim pań­stwie po­wsta­ją rów­nież <a>sa­mo­lo­ty</a> an­to­now (An). Siły po­wietrz­ne Ro­sjan sze­ro­ko ko­rzy­sta­ją z tych "sa­mo­lo­tów nie­wy­ma­ga­ją­cych do­brze utrzy­ma­nych pasów star­to­wych, prze­wo­żą­cych ogrom­ne ła­dun­ki". Sęk tylko w tym, że in­fra­struk­tu­ra kon­struk­cyj­na an­to­no­wów znaj­du­je się w Ki­jo­wie. Jej zna­cze­nie dla Rosji jest "wiel­kie, po­nie­waż w mi­nio­nych 20 la­tach ro­dzi­my prze­mysł lot­ni­czy w pra­wie 75 proc. znisz­czo­no".Ros­bałt po­da­je, że dla Rosji klu­czo­wa jest jesz­cze współ­pra­ca z za­kła­da­mi w Ni­ko­ła­je­wie (płd.-wsch. Ukra­iny – przyp. Onet), które wy­pusz­cza­ją tur­bi­ny dla okrę­tów floty wo­jen­nej Rosji. I co robić, zwłasz­cza teraz, gdy pierw­szy wi­ce­pre­mier Wi­ta­lij Ja­re­ma za­de­kla­ro­wał cał­ko­wi­te prze­rwa­nie współ­pra­cy mi­li­tar­nej z Rosją. Na na­ra­dzie z kie­row­nic­twem ob­wo­dów Za­po­ro­skie­go i Dnie­pro­pie­trow­skie­go po­li­tyk ten szcze­rze po­wie­dział, czemu Kijów za­nie­cha do­staw do Rosji. "Ze­rwa­nia tej współ­pra­cy żą­da­ją od nas part­ne­rzy z Za­cho­du" – miał stwier­dzić Ja­re­ma.Autor pu­bli­ka­cji agen­cyj­nej przy­zna­je, że Ukra­ina dys­po­nu­je lep­szy­mi niż Rosja <a>tech­no­lo­gia­mi</a>. A to dla­te­go, że kraj ten o wiele mniej do­tknę­ła "klą­twa su­row­co­wa". Tym­cza­sem w ostat­nich dwóch de­ka­dach Rosja nie­mal cał­ko­wi­cie za­rzu­ci­ła prace nad elek­tro­ni­ką i me­cha­ni­ką pre­cy­zyj­ną. Bo po cóż one, skoro "można u sie­bie pom­po­wać ropę i gaz, a co­kol­wiek o wyż­szym stop­niu wy­ra­fi­no­wa­nia ku­po­wać za gra­ni­cą?". "Ukra­ina nie mogła sobie po­zwo­lić na taką non­sza­lan­cję".Do­szło do tego, że Ukra­iń­cy im­por­tu­ją z Rosji głów­nie no­śni­ki ener­gii oraz ar­ty­ku­ły po­cho­dzą­ce z prze­twór­stwa wę­glo­wo­do­rów. W tym samym cza­sie aż 40 proc. "ich eks­por­tu do Rosji to ma­szy­ny". Wik­tor Ja­du­cha wy­mie­nia jakie. To sil­ni­ki elek­trycz­ne, re­ak­to­ry ją­dro­we, wa­go­ny i lo­ko­mo­ty­wy, nie­któ­re marki sa­mo­cho­dów, czę­ści za­pa­so­we do aut i róż­nych sa­mo­lo­tów. Nie kryje, że są one nie tylko na Ukra­inie wy­twa­rza­ne, ale i w stu pro­cen­tach sprze­da­wa­ne na rynek ro­syj­ski.We­dług ro­syj­skie­go eks­per­ta woj­sko­we­go Mi­cha­iła Ti­mo­szen­ki (o czym mówił na ła­mach "Izwie­stii" – przyp. Ros­bałt) jest "wąt­pli­we, by Rosji szyb­ko udało się za­stą­pić wła­sny­mi od­po­wied­ni­ka­mi spro­wa­dza­ną z Ukra­iny broń". Z kolei inny spe­cja­li­sta, Sier­giej Do­ro­chin (cy­to­wa­ny przez dzien­nik "Wie­do­mo­sti") jest zda­nia, że "bez Ukra­iny Rosja jest w sta­nie pro­du­ko­wać je­dy­nie 17 proc. asor­ty­men­tu o prze­zna­cze­niu mi­li­tar­nym". I na pewno nie jest po­cie­sza­ją­ce to, że usta­nie współ­pra­cy dwu­stron­nej "bę­dzie ka­ta­stro­fal­ne dla oby­dwu stron". Jak za­uwa­ża Do­ro­chin "Ukra­ina utra­ci <a>rynek</a> zbytu", a z kolei Rosji "po­trze­ba bę­dzie lat i ok. 20 mld do­la­rów, by prze­nieść do sie­bie pro­duk­cję".A więc wojna ro­syj­sko-ukra­iń­ska? Moż­li­we. Jed­nym z "roz­strzy­ga­ją­cych ar­gu­men­tów na rzecz de­cy­zji o po­ten­cjal­nej in­ter­wen­cji zbroj­nej na po­łu­dnio­wym wscho­dzie Ukra­iny bę­dzie ko­niecz­ność roz­cią­gnię­cia kon­tro­li nad jej kom­plek­sem woj­sko­wo-prze­my­sło­wym" – alar­mu­je agen­cja Ros­bałt.</blockquote>
<a href="http://www.wmgu-olsztyn.prv.pl">wmgu-olsztyn.prv.pl</a>
Awatar użytkownika
arek
Homo Infranius Alfa
Posty: 2146
Rejestracja: śr mar 08, 2006 9:55 am
Kontakt:

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: arek »

Drogi misiu ,nie tylko mam paszport ale też go używam ,w tej chwili tez jestem na Ukrainie , po prostu tu pracuje. I raczej nie z paroma osobami, nieco więcej :) :)  Ta, wszyscy którzy mówia, mówia zasłyszane bzdury, tylko ty misiu wiesz więcej.Widzisz , na zachodzie możesz zostac częścia tej korporacyjnej maszynki wykupując akcje , możesz napisac czy mówic to co chcesz nawet tekie bzdury jakie teraz piszesz,  na Krym np. ma zakaz wjazdu jeden z deputowanych Rady Krymu  reprezentujący Tatarów , a więc nacje która jes tam traktowana jako rdzenni mieszkańcy, Rosjanie zabili jednego z deputowanych Rady Słowieńska  ,powód ? należał do proukraińskiej partii ,z Rosji wyjechał i nie zamierza wrócic twórca tamtejszego odpowiednika Facebooka , bo nie zgadzał sie na przekazywanie danych uczestników protestów antyputinowskich SFB.I z własnej firmy został wyeksmitowany. Wow ale to pewnie nagonka na twój ulubiony system. Pisałeś jakieś bzdety o Korei płn. popatrz na zdjęcia sat tego terenu ,pewnie ta ciemnosc to wrogie działanie twórców tych zdjęc . Pytanie z iloma Ukraińcami ty ostatnio rozmawiałeś ? z iloma Rosjanami ? Powyżej zamieściłem artykuł z onetu , jest tam wyjasnienie o co tu chodzi , pomyśl misiu ,70% sprzetu do wymiany w przeciagu 5 lat (wg. chęci Putina do 2020 roku wymiana sprzetu) niech bedzie nawet do 2030 , i jak widac chodzi tylko o kase by jakis oligarcha miał nastepne złote kible. Sam Putin zarabiajac około 900 k $ rocznie posiada kilka pałaców z których jedna posiadłośc warta jest 300 mln $ ,Pracowal juz 300 lat ?. porównaj to z "wielka " afera Clintona z Whitewater
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2014 5:40 am przez arek, łącznie zmieniany 1 raz.
<a href="http://www.wmgu-olsztyn.prv.pl">wmgu-olsztyn.prv.pl</a>
Awatar użytkownika
MarcinAdk
Infrańczyk
Posty: 196
Rejestracja: sob paź 22, 2011 11:23 am
Kontakt:

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: MarcinAdk »

Ja tam nie chcę wywoływać wilka z lasu ale do niedawna Ukraina była buforem geopolitycznym czy też odnosząc sie do słów Brzezińskiego , sworzeniem geopolitycznym , a w sytuacji gdy  ów organizm panstwowy trzeszczy i grozi rozpadem, wychodzi na to że rolę bufora/sworznia z automatu przejęła by Polska.
Per Ardua Ad Astra
Awatar użytkownika
Froncek
Infrzak
Posty: 39
Rejestracja: sob paź 05, 2013 7:08 pm

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: Froncek »

Chyba że Putin uzna wybory za nielegalne i nie będzie uznawał wybranych władz, tak jak teraz nie uznaje woli ludu Ukrainy, która zdecydowała o obaleniu starej władzy i wyborze nowej tymczasowej...
Awatar użytkownika
MarcinAdk
Infrańczyk
Posty: 196
Rejestracja: sob paź 22, 2011 11:23 am
Kontakt:

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: MarcinAdk »

Czakrawartin ja raczej miałem na mysli sytuacje geopolityczną i rolę bufora w takim własnie układzie, nie interesują mnie dociekania medialne, ja chłodno oceniam sytuacje z kazdej mozliwej strony, ot taka rola analityka:)
Per Ardua Ad Astra
janusz
Infrzak
Posty: 41
Rejestracja: ndz lut 16, 2014 1:10 pm

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: janusz »

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Czakrawartin" data-cid="114220" data-time="1399585276">Brzezińskiemu to dziękujemy, koleś jak Pietrzak zatrzymał się w rozwoju jeszcze przed 89 rokiem. Poza tym niech nie pieprzą, że to Rosja jest winna, jak to wszystko się zaczęło od zachodu. Ale przecież przyjdą wybory i się zobaczy. Sami ludzie się wypowiedzą nad tym, nad czym się spierają Arek i niedźwiedź...</blockquote> Jasne to Zachód zajął Krym a nie Rosja.Może dosyć tej propagandy prorosyjskiej ?.
janusz
Infrzak
Posty: 41
Rejestracja: ndz lut 16, 2014 1:10 pm

Re: Wydarzenia na Ukrainie - wasze opinie

Post autor: janusz »

 Ja żyję kolego w realnym świecie a nie w świecie urojeń.Ciągle mnie zastanawia co w tej Rosji jest takiego wielkiego że co niektórzy użytkownicy forum darzą ją i jej przywódcę aż taką estymą.To jest jeszcze większe bagno niż obecne i jak najdalej od niego dla ludzi naprawdę myślących.Nie potrafisz przyjąć do wiadomości że to Rosja anektowała Krym, widocznie niedowidzisz.Mnie jest żal każdego w tym i ciebie i twojej ślepoty.
ODPOWIEDZ

Wróć do „WYDARZENIA I POLITYKA”